Skip to main content

Serveis organització Aplec d'Estiu 2017

Descripció de l'expedient: Serveis organització Aplec d'Estiu 2017

Número de l'expedient: 2017/00006955K

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 20 de maig de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 5 de juny de 2017, fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 6 de juny de 2017, a les 11:30 hores

Data d'obertura dels SOBRES 3: 12 de juny de 2017, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 19 de juny de 2017

Adjudicatari: OFERTAS COSTA AZAHAR S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 20 de juny de 2017

data de publicació en la web: 18 de maig de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat