Skip to main content

Serveis tècnics, lloguer de material tècnic i serveis generals per a la preparació, execució i desenvolupament de les actuacions, espectacles i activitats de l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner i altres espais culturals (2017/00004320P)

Descripció de l'expedient: Serveis tècnics, lloguer de material tècnic i serveis generals per a la preparació, execució i desenvolupament de les actuacions, espectacles i activitats de l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner i altres espais culturals

Número de l'expedient: 2017/00004320P

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'enviament al DOUE: 12 de juny de 2017

Data de publicació BOP: 22 de juny de 2017

Data de publicació en el BOE: 15 de juliol de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 4 d'agost de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions: 10 d'agost de 2017, a les 12 hores

Data d'obertura SOBRE 2: 21 d'agost de 2017, a les 12:45 hores

Datà d'obertura SOBRE 3: 12 de setembre de 2017, a les 9:00 hores

Data d'adjudicació: 22 de desembre de 2017

Adjudicatari: IBERIAN LINX PROFESIONAL, S.L.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 23 de gener de 2018

data de publicació en la web: 15 de juny de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat