Skip to main content

Projecte d'implantació de l'expedient electrònic - Fase II

Descripció de l'expedient: Projecte d'implantació de l'expedient electrònic - Fase II

Número de l'expedient: 2017/0000 7070K

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 24/06/2017

Data límit de presentació de les proposicions: 10 de juliol de 2017, a les 13 h.

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 12 de juliol de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 20 de juliol de 2017, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 28 de setembre de 2017

Adjudicatari: T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 13 d'octubre de 2017

data de publicació en la web: 23 de juny de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat