Skip to main content

Instal·lació, manteniment i gestió del sistema municipal de préstec de bicicletes (Exp 2017/00007474B)

Descripció de l'expedient: Instal·lació, manteniment i gestió del sistema municipal de préstec de bicicletes

Número de l'expedient: 2017/0000 7474B

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 29 de juny de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 17 de juliol de 2017, fins les 13 hores

Declaració DESERT per resolució data: 14 d'agost de 2017

Data d'obertura de les proposicions tècniques: Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

data de publicació en la web: 29 de juny de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat