Skip to main content

Subministrament de vestuari per al personal del cos de la policia local (2017/00008571G)

Descripció de l'expedient: Subministrament de vestuari per al personal del cos de la policia local

Número de l'expedient: 2017/00008571G

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'enviament al DOUE: 6 de juliol de 2017

Data de publicació BOP: 20 de julio de 2017

Data de publicació en el BOE: 5 d'agost de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 28 d'agost de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 31 d'agost de 2017, a les 12 hores

Data d'obertura del sobre 3: 12 de setembre de 2017, a les 9:15 hores.

Data d'adjudicació: 26/10/17

Adjudicatari: Armeria Raúl, S.L.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 23 de novembre de 2017

data de publicació en la web: 11 de juliol de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat