Skip to main content

Serveis de manteniment de calçades de vies públiques i camins rurals (Exp 2017/00007878R)

Descripció de l'expedient: Serveis de manteniment de calçades de vies públiques i camins rurals

Número de l'expedient: 2017/00007878R

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'enviament al DOUE: 27 de juliol de 2017

Data de publicació BOP: 15 d'agost de 2017

Data de publicació en el BOE: 26 d'agost de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 22 de setembre de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 27 de setembre de 2017, a les 12 hores

Data d'obertura del SOBRE 2: 3 d'octubre de 2017, a les 11:30 hores

Data d'obertura del SOBRE 3: 2 de novembre de 2017, a les 14 hores

Data d'adjudicació: 8 de febrer de 2018

Adjudicatari: BECSA S.L.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 6 de març de 2018

data de publicació en la web: 1 d'agost de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat