Skip to main content

Servei de neteja d'edificis, immobles i dependències municipals (Exp 2017/9406B)

Descripció de l'expedient: Servei de neteja d'edificis, immobles i dependències municipals

Número de l'expedient: 2017/9406B

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació en el BOE: 11 de setembre de 2017

Data de publicació en el DOUE: 18 d'agost de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 11 d'octubre de 2017, fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 2 de novembre de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura SOBRE 2: 13 de novembre de 2017, a les 13 hores

Data d'adjudicació: 3 de setembre de 2018

Adjudicatari:

Lote I: FOMENTO VALENCIANO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.

Lote II: EULEN S.A.

Lote III: VARESER 96 SL i COMPAÑÍA ESPECIAL DE EMPLEO E INTEGRACIÓN S.L. en U.T.E.

Termini per a la formalització: no abans de que transcòrreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 27 de desembre de 2018

data de publicació en la web: 18 d'agost de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat