Skip to main content

Servei de transport adaptat municipal (2017/00010171X)

Descripció de l'expedient: Servei de transport adaptat municipal

Número de l'expedient: 2017/00010171X

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 24 d'agost de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 11 de setembre de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 13 de setembre de 2017, a les 12 hores

Data d'obertura del SOBRE 3: 25 de setembre de 2017, a les 9 hores

Declaració DESERT per resolució de data: 12 de desembre de 2017

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

data de publicació en la web: 24 d'agost de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat