Skip to main content

Obres d'adequació i millora de l'entorn i aparcament del mercat de la Plaça Colom (Exp 2017/00011752G)

Descripció de l'expedient: Obres d'adequació i millora de l'entorn i aparcament del mercat de la Plaça Colom

Número de l'expedient: 2017/00011752G

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 28/09/2017 y rectificació de 30/09/2017

Data límit de presentació de les proposicions: 27 d'octubre de 2017, a les 13 hores.

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 2 de novembre de 2017, a les 13:30 hores

Data d'obertura del SOBRE 2: 9 de novembre de 2017, a les 13:45 hores

Data d'obertura del SOBRE 3: 4 de desembre de 2017, a les 13:15 hores

Data d'adjudicació: 27 de desembre de 2017

Adjudicatari: GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 28 de desembre de 2017

data de publicació en la web: 28 de setembre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat