Skip to main content

Subministrament d'equips informàtics per al lloc de treball (Exp 2017/00012803C)

Descripció de l'expedient: Subministrament d'equips informàtics per al lloc de treball

Número de l'expedient: 2017/000 12803C

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 5 d'octubre de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 23 d'octubre de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 26 d' octubre de 2017, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 12 de desembre de 2017

Adjudicatari: DISINFOR S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

data de publicació en la web: 5 d'octubre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat