Skip to main content

Obres per a l'execució de 240 nínxols en el cementeri municipal (Exp 2017/00012368E)

Descripció de l'expedient: Obres per a l'execució de 240 nínxols en el cementeri municipal

Número de l'expedient: 2017/000 12368E

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 5 d'octubre de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 2 de novembre de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 9 de novembre de 2017, a les 13:30 hores

Data d'obertura del sobre 3: 4 de desembre de 2017, a les 13:00 hores

Data d'adjudicació: 22 de desembre de 2017

Adjudicatari: GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 28 de desembre de 2017

data de publicació en la web: 5 d'octubre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat