Skip to main content

Obres projecte "carril bici connexió zones esportives" (Exp 2017/00010201V)

Descripció de l'expedient: Obres compreses en el projecte denominat "carril bici connexió zones esportives"

Número de l'expedient: 2017/000 10201V

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 5 d'octubre de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 2 de novembre de 2017, a les 13 hores

PER RESOLUCIÓ DE DATA 25 D'OCTUBRE DE 2017 SE RENÚNCIA A LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE

Data d'obertura de les proposicions tècniques: s'anunciarà

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

data de publicació en la web: 5 d'octubre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat