Skip to main content

Adequació parcial de la planta baixa i restauració de la façana principal de l'edifici "Gran Casino"

Descripció de l'expedient: Adequació parcial de la planta baixa i restauració de la façana principal de l'edifici "Gran Casino"

Número de l'expedient: 2017/000 11751A

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 9 de novembre de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 7 de desembre de 2017, a les 13 hores

Declaració DESERT per resolució de data: 15 de desembre de 2017

Data d'obertura de les proposicions tècniques:

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

data de publicació en la web: 9 de novembre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat