Skip to main content

Treballs de conservació i manteniment de la superfície vegetal de les rotondes

Descripció de l'expedient: Treballs de conservació i manteniment de la superfície vegetal de les rotondes

Número de l'expedient: 2017/00014056P

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 9 de novembre de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 27/11/17 a les 13:00 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 30 de novembre de 2017, a les 14 hores

Data d´obertura del sobre 3: 20 de desembre de 2017, a les 13:15 horas

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

data de publicació en la web: 9 de novembre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat