Skip to main content

Obres compreses en el projecte de substitució del paviment de running del Termet (2017/14114C)

Descripció de l'expedient: Obres compreses en el projecte de substitució del paviment de running del Termet

Número de l'expedient: 2017/000 14114C

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 12 de desembre de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 8 de gener de 2018, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 12 de gener de 2018, a les 12 hores

Data d'obertura SOBRE 2: 24 de gener de 2018, a les 13:15 hores

Data d´obertura SOBRE 3: 14 de febrer de 2018, a les 12:00 hores

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

data de publicació en la web: 12 de desembre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat