Skip to main content

Obres compreses en el projecte "actuacions en camins rurals" (Exp 2017/4242E)

Descripció de l'expedient: Obres compreses en el projecte "actuacions en camins rurals"

Número de l'expedient: 2017/0000 4242E

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 30 de desembre de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 15 de gener de 2018 a les 13:00 hores

Data d'obertura de les proposicions: 18 de gener de 2018, a les 12:15 hores

Data d'obertura SOBRE 2: 24 de gener de 2018, a les 13:30 hores

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no més tard dels huit dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

data de publicació en la web: 29 de desembre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat