Skip to main content

Serveis de poda en arbrat, tanques i arbustos (Exp 2017/00017403C)

Descripció de l'expedient: Serveis de poda en arbrat, tanques i arbustos

Número de l'expedient: 2017/000 17403C

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 30 de desembre de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 15 de gener de 2018 a les 13:00 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 18 de gener de 2018, a les 12 hores

Data d´obertura del sobre 3: 1 de febrer de 2018, a les 12 hores

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

data de publicació en la web: 29 de desembre de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat