Skip to main content

Contractació d'accions formatives dins del marc del projecte d'itineraris cooperatius per a la millora professional i personal Exp 2017/17571G

Descripció de l'expedient: Contractació d'accions formatives dins del marc del projecte d'itineraris cooperatius per a la millora professional i personal

Número de l'expedient: 2017/17571G

Òrgan de contractació: Alcalde

Data de publicació en el BOP: 6 de gener de 2018

Data límit de presentació de les proposicions: 24 de gener de 2018, a les 13 hores (de conformitat amb el que assenyala l'anunci de licitació)

Data d'obertura de les proposicions econòmiques i tècniques: 29 de gener de 2018, a les 11:30 hores 

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Data d'adjudicació:

data de publicació en la web: 8 de gener de 2018

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat