Skip to main content

Subministrament de vehicles per a la Policia Local en la modalitat de lloguer amb opció de compra (Exp 2017/14096W)

Descripció de l'expedient: Subministrament de vehicles per a la Policia Local en la modalitat de lloguer amb opció de compra

Número de l'expedient: 2017/000014096W

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'enviament al DOUE: 22 de gener de 2018

Data de publicació BOE:

Data límit de presentació de les proposicions: 16 de març de 2018, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 22 de març de 2018, a les 12 hores

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització:

data de publicació en la web: 22 de gener de 2018

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat