Skip to main content

Explotació en règim de concessió de la cafeteria de la CIUTAT ESPORTIVA MUNICIPAL (CEM)

Descripció de l'expedient: Explotació en règim de concessió de la cafeteria de la CIUTAT ESPORTIVA MUNICIPAL (CEM)

LES INSTAL·LACIONS PODRAN VISITAR-SE EL DILLUNS 19 DE FEBRER A LES 10:00 HORES

Número de l'expedient: 2017/00001791G

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 13 de febrer de 2018

Data límit de presentació de proposicions: 8 de març de 2018, a les 13:00 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: Dimarts 13 de març de 2018, a les 12:00 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 18 de juny de 2018, a les 12:30 hores

Data d'adjudicació: 26 de juliol de 2018

Adjudicatari: Jorge Antonino Fuentes

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 1 d'agost de 2018

data de publicació en la web: 13 de febrer de 2018

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat