Skip to main content

Serveis de help-desk de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament (2018/2445Z)

Descripció de l'expedient: Serveis de help-desk de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament

Número de l'expedient: 2018/00002445Z

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 28 de març de 2018

Adjudicatari: T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 29 de març de 2018

data de publicació en la web: 12 d'abril de 2018

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat