Tornar Imprimir

Enviament de notificacions electròniques a l'Ajuntament

Totes les notificacions electròniques que qualsevol administració pública haja d'enviar a qualsevol servei municipal, ha de fer-ho a nom de l'Ajuntament de Vila-real, amb CIF P1213500J, enviant l'avís de posada a disposició en la seua seu electrònica a l'adreça única de correu electrònic establida per a tot l'Ajuntament: notificaciones@vila-real.es.

L'Ajuntament de Vila-real, per acord de la Junta de Govern Local en la seua sessió del 17 de març de 2017, ha establit un procediment únic per a tot l'Ajuntament que garantisca que totes les notificacions que ens envie qualsevol altra Administració Pública siguen efectivament rebudes i anotades en el registre general d'entrada. Per açò s'ha considerat que el més adequat és que en tots els casos es facilite a les altres administracions que puguen enviar-nos qualsevol tipus de notificació una única adreça de correu electrònic que serà gestionada pel departament d'Atenció a la Ciutadania, i que siga el personal d'aquest departament el que descarregue totes les notificacions, les registre i comunique al servei municipal que ho tramite . A més, totes les notificacions han d'anar dirigides a l'Ajuntament de Vila-real, amb CIF P1213500J, per a assegurar que les notificacions puguen descarregar-se amb el segell o certificat electrònic de l'Ajuntament. Mai han de dirigir-se les notificacions als correus electrònics dels serveis municipals o dels empleats públics.

Aquesta adreça única per a tots els serveis o dependències municipals, al que qualsevol administració pública ha de manar els avisos de posada a la disposició de les notificacions electròniques que ens envie és: notificaciones@vila-real.es i la notificació ha d'anar dirigida a l'Ajuntament de Vila-real amb CIF P1213500J.

Data de l'última actualitzaciódivendres 25 de setembre 2020
Tornar Imprimir